Rất nhiều người đang sử dụng các thiết bị công nghệ thống minh như điện thoại, máy tính bảng, laptop; đặc biệt là những người đang nắm giữ nhiều bí mật cá nhân, bí mật công ty, bí mật của doanh nghiệp, tổ chức; luôn…