Công nghệ Tin tức

Quy định mới nhất về HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 68/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019. Cùng điểm lại một số quy định mới nhất về hóa đơn điện tử theo Thông tư 68.

Nội dung hóa đơn điện tử

Khác với các quy định trước đây, Thông tư 68/2019/TT-BTC đã sửa đổi và quy định rõ về ký hiệu mẫu và ký hiệu hóa đơn.
Bên cạnh đó, để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử, Thông tư 68/2019/TT-BTC đã quy định rõ: thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn và phù hợp với quy định cụ thể về từng trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định tại Điều 7, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 4, Thông tư 68/2019/TT-BTC.

thông tư 68/2019/tt-btc

Một trong những nội dung đáng chú ý trong phần nội dung hóa đơn điện tử tại Thông tư 68/2019 đó chính là nội dung: Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký của người mua.

Quy định về định dạng hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019 đã quy định cụ thể về định dạng hóa đơn điện tử. Theo đó, phải sử dụng định dạng văn bản XML. Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ web để kết nối giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế và giữa người bán với người mua.

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Quy định tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Các văn bản vẫn có hiệu lực thi hành đến ngày 31/10/2020

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính).

https://gioitrithuc.com/colocation-server-va-nhung-tien-ich-khong-tuong/

https://gioitrithuc.com/huong-dan-ban-cach-thue-dedicated-server-hieu-qua/

Related posts

Ưu điểm của hệ thống phân loại và chia chọn bưu kiện hoặc sản phẩm

Coin CSPR Là Gì – Giới thiệu và thông tin chi tiết

Trần Thảo Chi

DN chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng như thế nào?

Trần Thảo Chi

Leave a Comment